18/3/14

Rubicó nacional i social: Conveni i Comissió mixta entre l'ANC i CCOO


El sindicalisme català de CCOO i l'ANC acaben de creuar un Rubicó sobiranista i social de Catalunya. La 2a Assemblea de l'ANC tindrà més suport popular treballador i més contingut social que la primera. La crida de Josep Maria Vila d'Abadal i Serra de que no toca tractar dels continguts socials quan es fa camí cap a la Independència ha donat pas a un procés de com complementar el procés sobiranista amb la Catalunya social.
El Conveni entre ambdues organitzacions és un suport clar a la Consulta, a un procés constituent estatal català amb una nova societat justa i sense desigualtats socials.
Les consideracions fan esment a que el Parlament "parteix de la base de considerar Catalunya com a subjecte polític i jurídic per decidir, i en reconeix, així, el dret a l’autodeterminació, resulta necessari que el conjunt de la societat civil emprengui aquest debat de forma rigorosa, oberta i participativa per fer possible aquesta consulta", així com que en el marc de "“La Catalunya que volem”, s’acorda la creació d’una comissió mixta que permeti debatre i incorporar, si escau, el contingut de la Catalunya social".
Entre els acords; "4. Conscients que el debat sobre la constitució de Catalunya com a estat propi està estretament lligat al model de societat que volem, justa i sense desigualtats socials, ens comprometem, en el marc d’aquests actes, a afavorir l’aportació de propostes del model de societat i de país que volem per, així, incentivar la participació de la ciutadania com a agent actiu i protagonista en la construcció d’un nou estat propi i d’una nova societat".
Aquest acord entre CCOO i ANC agafa un camí ben diferent i oposat al de les esquerres que s'aixopluguen amb els "Federalistes d'esquerres-Esquerra federal" unionista d'obligada unió. Les desesperacions bíbliques sobre la ruptura de la cohesió social, sobre que la Consulta trenca a la classe i organitzacions treballadores, o que la pregunta escollida és inacceptable per les esquerres, disposen avui de molta menys consistència argumental. Si més no la direcció de CCOO veu més perspectiva de continguts i cohesió social incorporant-se dins el procés que obstaculitzant-lo.
L'activitat de la sectorial de Treballadors i Treballadores de l'ANC es configura com element de gran valor per una profitosa política d'esquerres catalana.

Barcelona, 18 de març de 2014
REUNITS
D’una banda, la senyora Carme Forcadell Lluís, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), amb seu al carrer de la Marina, núm. 315, de Barcelona.
I, de l’altra, el senyor Joan Carles Gallego Herrera, secretari general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO de Catalunya), amb seu a la Via Laietana, 16, de Barcelona.
Totes dues parts es reconeixen la capacitat legal d’obrar i les condicions necessàries per a la signatura d’aquest conveni. 
MANIFESTEN
1. Que l’ANC és un moviment assembleari democràtic que pretén, a través de la unitat d’acció, fer possible que el poble de Catalunya, de forma pacífica i democràtica, pugui decidir constituir-se en un estat independent de dret democràtic i social.
2. CCOO de Catalunya és una confederació sindical nacional que té com a objectiu organitzar el conjunt de treballadors i treballadores de Catalunya mitjançant la defensa dels seus interessos laborals, econòmics, polítics, socials i nacionals, en la perspectiva de la supressió de tot tipus d’opressió, discriminació i explotació d’unes persones per altres, i de la redistribució justa i equitativa de la riquesa.
3. El moment de greu crisi social, econòmica, política i institucional que viu Catalunya ha posat de relleu l’esgotament del model constitucional establert durant la Transició del 1978. Les conseqüències d’aquesta situació, les pateix una majoria social, que és víctima de la pèrdua de drets socials i de serveis públics mentre es resisteix al desballestament de l’estat del benestar. Aquesta situació ha obert importants i necessàries expectatives de canvi, que posen de manifest la urgència d’emprendre un ampli debat entorn de les bases d’un nou ordre social que garanteixi el benestar de tota la societat.
4. En aquest context, i com que el Parlament de Catalunya, amb una àmplia majoria parlamentària, ha iniciat un procés de base democràtica fonamentat en la voluntat de consultar la ciutadania de Catalunya sobre el seu futur en el marc de la “Resolució sobre el document del dret a decidir del poble de Catalunya”, que, redactada per Joan Rigol, han signat ambdues parts.
I atès que aquesta resolució parlamentària parteix de la base de considerar Catalunya com a subjecte polític i jurídic per decidir, i en reconeix, així, el dret a l’autodeterminació, resulta necessari que el conjunt de la societat civil emprengui aquest debat de forma rigorosa, oberta i participativa per fer possible aquesta consulta.
5. Aquest debat sobre la determinació del futur nacional de Catalunya està estretament vinculat al model de societat que volem, per a la qual cosa aquest procés ha d’estar presidit pels valors del respecte a la llibertat d’opinió amb una actitud democràtica i pacífica, i amb voluntat de justícia social i solidaritat com a valors imprescindibles per garantir la cohesió social.
ACORDEN
1. L’ANC i CCOO de Catalunya promouran reunions, actes, assemblees entre els treballadors d’arreu de Catalunya amb la finalitat d’obrir el debat en la línia dels compromisos signats per ambdues parts, ressenyats en el número 4 de l’apartat anterior i en la Resolució pel dret a decidir acordada per majoria absoluta en el X Congrés de la CONC, per, així, des d’una actitud rigorosa, pedagògica i propera a la ciutadania, situar la gran correspondència del debat sobre el futur institucional de Catalunya amb les condicions de vida de la seva ciutadania.
2. Ambdues parts es comprometen a donar ampli, públic i continuat suport al dret a decidir, difonent-lo tant en els seus actes públics com en les seves publicacions i altres mitjans de difusió.
3. S’acorda establir una relació de col·laboració fluida en el marc de les seves corresponents competències, entre la Sectorial de Treballadors i Treballadores de l’ANC i el Seminari Salvador Seguí de CCOO de Catalunya, que permeti, en el marc de la Resolució pel dret a decidir, l’elaboració de documents, estudis, campanyes, etc.
4. Conscients que el debat sobre la constitució de Catalunya com a estat propi està estretament lligat al model de societat que volem, justa i sense desigualtats socials, ens comprometem, en el marc d’aquests actes, a afavorir l’aportació de propostes del model de societat i de país que volem per, així, incentivar la participació de la ciutadania com a agent actiu i protagonista en la construcció d’un nou estat propi i d’una nova societat.
5. En el marc del Pla d’actuació de l’ANC i en l’apartat de “La Catalunya que volem”, s’acorda la creació d’una comissió mixta que permeti debatre i incorporar, si escau, el contingut de la Catalunya social que volem a les propostes de l’ANC.
6. En aquest sentit, també ens comprometem a col·laborar i valorar, si és el cas, la participació en els espais unitaris que s’estan constituint arreu del territori per defensar el dret a decidir, conscients que la nostra participació afavoreix la pluralitat i esdevé la clau per garantir també la cohesió social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario