11/11/10

Discriminació a Salt

L'amic Sebas Parra em fa arribar unes línies, amb l'ànim de contribuir a que l'alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda, posi mans a l'hora d'arranjar unes discriminacions que no corresponen a un tarannà de tolerància, interculturalitat i acollida, en concret vers la massiva població immigrada magrebina.

El passat dia 3 de novembre l’Assemblea Local de Salt de l’associació GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers) denunciava quatre pràctiques administratives discriminatòries per part de l’Ajuntament de Salt obrint un nou capítol en la història de la infàmia que nodreix la vida i el treball de les persones immigrades pobres i les seves famílies. L’associació GRAMC, creada ara fa vint anys per tal d’aixoplugar l’Escola Samba Kubally de Santa Coloma de Farners i defensar la igualtat de drets, continua mostrant amb fets concrets que sota l’aparent “normalitat” de l’aplicació de les polítiques d’estrangeria dites “progressistes” s’amaga una realitat ben diferent feta d’explotació laboral, de menyspreu i discriminació social i institucional i de promoció d’una cultura xenòfoba i racista amb discursos populistes i clars interessos electoralistes.

Els fets que denúncia GRAMC

Es refereixen als tràmits administratius amb ciutadans d’origen estranger per a obtenir l’informe d’arrelament, necessari per a regularitzar la seva situació. GRAMC denuncia quatre pràctiques discriminatòries:

1. L’exigència de demostrar 6 mesos d’empadronament al municipi com a conditio sine qua non per a procedir a la tramitació i resolució de les sol·licituds d’informes d’arrelament.

El sol·licitant d’un informe d’arrelament es una persona NOUVINGUDA AL MUNICIPI, però no a l’ESTAT: es troba en disposició de documentar la residència en territori espanyol de manera continuada un mínim de 3 anys. Negar-los d’entrada aquesta possibilitat es una discriminació flagrant.

2. La consulta per part de l’Alcaldia dels informes de la Policia Local relatius a les persones sol·licitants, sense la preceptiva autorització ni advertència prèvia dels interessats, amb l’objectiu de resoldre d’acord amb aquests informes.

Aquesta pràctica suposa una violació sistemàtica a la intimitat de les persones i un accés indegut a dades protegides. I, a més de no tenir fonament legal és discriminatòria donat que la consulta per part de l’Alcaldia dels informes de la Policia Local en relació a les sol·licituds vinculades a l’àmbit de l’empadronament només es produeix quan es tracta de ciutadans estrangers extracomunitaris en els casos de l’expedició dels informes d’arrelament.

3. Les denegacions es fan sense incloure els motius que les fonamenten.

L’informe d’arrelament social és un acte administratiu i, com a tal, en base a la legislació vigent, han d’estar motivats de manera clara i expressa. L’Ajuntament de Salt incompleix sistemàticament aquest requisit.

4. L’Ajuntament incompleix també l’obligació d’informar dels recursos i dels terminis que tenen els administrats per tal de recórrer una resolució desfavorable.

Les consideracions que es desprenen de la denúncia

GRAMC considera que :

1. L’Ajuntament de Salt busca de manera conscient provocar un efecte dissuasori amb aquestes exigències afegides envers l’arribada o la permanència de persones immigrades al municipi.

2. És inacceptable que es discrimini deliberadament uns veïns en funció del seu lloc d’origen i que es privi aquests ciutadans d’exercir el seu dret a obtenir una autorització de residència seguint els camins previstos per la llei.

3. L’Administració municipal està obligada a gestionar i a fer ús del padró d’habitants sense desvirtuar el seu caràcter de registre administratiu de les persones que resideixen al municipi.

4. No es pot dir que es treballa per la convivència i la integració quan el missatge explícit que s’envia des del propi Ajuntament és de rebuig i d’exclusió envers un dels sectors més febles de la seva pròpia població.

I, en conseqüència exigeix:

1. El respecte per la igualtat i la dignitat de totes les persones residents a Catalunya, així com pel dret de tots els administrats a una bona administració.

2. El compliment de la legislació vigent, del Pacte Nacional per a la Immigració, signat pels partits majoritaris a Catalunya i per un gran nombre d‘organitzacions socials, així com l’aplicació del Codi de Bones Pràctiques administratives elaborat pel Síndic de Greuges lliurat al Parlament de Catalunya i enviat a tots els Ajuntaments del territori.

3. Acabar de manera immediata amb aquestes actuacions indignes i discriminatòries, que contribueixen a engreixar i promoure el racisme i la xenofòbia envers al col·lectiu de vilatans de Salt d’origen estranger.

I per acabar ens podem fer preguntes com aquestes...

- L’alcaldessa de Salt, com a presidenta de la Comissió d’Immigració de la Federació de Municipis de Catalunya no hauria de ser la primera en respectar la legalitat sense matisos ni subterfugis, i, encara menys, sense demagògies de cap mena?

- No hauria de vetllar, com a signant que és i la gran responsabilitat institucional que ostenta, pel compliment i desenvolupament del Pacte Nacional per a la Immigració de Catalunya, que conté orientacions i actuacions respectuoses amb el reconeixement i els drets de totes les persones que resideixen a Catalunya?

- La Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya no té res a dir?

- La Taula d’entitats estrangeres o la Taula de Ciutadania o totes les taules que es fan i es desfan a Salt per seguir marejant la perdiu sobre el tema no tenen res a dir?

Sebas Parra

No hay comentarios:

Publicar un comentario